Gå til innholdet

Ofte stilte spørsmål

Mitt skogeierlag

Hvordan finner jeg mitt skogeierlag?
Du finner oversikt over ALLSKOGs skogeierlag her

Andelseier

Hva er fordelene med å være andelseier i ALLSKOG?

Som andelseier i ALLSKOG får du disse fordelene:

  • Gode betingelser ved skogsdrift
  • Rabattert timespris på reguleringsarbeid
  • ALLMA Innsyn
  • AGROL-avtalen
  • Gratis førstekonsultasjon til advokatfirmaet Nidaros DA
  • Tilgang på standardavtaler gjennom Skogeierforbundet
  • Abonnement på magasinet SKOG og ALLSKOGnytt (8. ganger årlig)
Må jeg betale kontingent som andelseier?
Som andelseier må du betale kontingent. Se ALLSKOGs vedtekter på allskog.no
Hvor finner jeg utmelding/innmeldingsskjema?
Du finner disse skjemaene  i høyre kolonne på denne siden
Kan en ny eier ta over mitt stempel?
Et stempel er personlig og kan ikke overtas av andre. Det må opprettes et nytt leverandørnummer når du tar over en skogeiendom.
Hva skjer når jeg selger gården og er andelseier?
Du må melde dette skriftlig til ALLSKOG på et utmeldingsskjema. Ny eier av skogeiendommen må melde innmelding skriftlig dersom vedkommende ønsker å være andelseier.  Utmeldingsskjema finner du i høyre meny på denne siden
Hva skjer med min andelskapital dersom jeg selger min eiendom?
Ved salg av skogeiendom får du utbetalt din andelskapital 30.april året etter utmelding, etter at årsmøtet i ALLSKOG er gjennomført.
Kan ny eier ta over allerede innbetalt andelskapital?
Det er mulig å overta allerede innbetalt andelskapital. På utmeldingsskjema fylles det inn enten at andelskapital skal utbetales eller overføres til ny eier.
Kan ny eier ta over allerede innbetalt andelskapital?
Det er mulig å overta allerede innbetalt andelskapital. På utmeldingsskjema fylles det inn enten at andelskapital skal utbetales eller overføres til ny eier.
Hva skjer med min andelskapital dersom jeg melder meg ut?
Ved utmelding, men som fortsatt eier av skogen, er det tre års karantenetid for andelskapitalen. Dette kan det leses mer om i ALLSKOGs vedtekter

Juridiske spørsmål

Hvordan kan jeg få hjelp til juridiske spørsmål ?
Andelseiere i ALLSKOG får en gratis konsultasjon hos Advokatfirmaet Nidaros DA, for å få vurdert vanskelige juridiske spørsmål knyttet til sin skogeiendom.

Advokatfirmaet Nidaros DA
Kjøpmannsgt 19
7013 Trondheim
Telefon: +47 73 87 99 99
Telefaks: +47 73 87 99 98
E-post: post@nidarosda.no

Tilskuddsordninger

Hvordan fungerer tilskuddsordningene i skogbruket?
Les om dette på Landbruksdirektoratets nettsider https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/om-skogbruk/tilskudd

Skogfond

Hva er Skogfond?
skogfond-smart-01 (Copyright: Skogkurs)

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Hva kan skogfond brukes til?

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Skogfond kan brukes til 

- Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 

- Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser

- Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser

- Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog    

- Skogbruksplanlegging    

- Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse    

- Forsikring av skog    

- Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift    

- Oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Hva betyr skattefordelen?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi en andel av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

Fra og med 2007 økte den skattefrie andelen av utbetalt skogfond fra 60 til 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift). Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.
Hvordan innbetales/utbetales skogfond?

Innbetaling til skogfond skjer vanligvis ved at tømmerkjøperen trekker skogfondsavsetningen fra i oppgjøret med skogeier, og innbetaler dette til skogfondskontoen. Dersom skogeier innenfor samme kalenderår ønsker å innbetale mer til skogfond enn det som allerede er trukket, så er det anledning til dette.

Ved småsalg direkte fra gården, av for eksempel materialer og ved, må skogeier selv innbetale til skogfond. Når det gjelder juletrær og pyntegrønt så er dette frivillig.
 
Skogfondsmidler utbetales ved at skogeier henvender seg til kommunen direkte eller via internett, og dokumenterer de utførte investeringstiltak. Dette må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført. Kommunen er godkjenningsmyndighet for de utførte tiltakene. 
Hvordan er lønnsomhet ved skogfond?

Når du bruker penger fra skogfondet til investeringer i skogen din, er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen kan du se på som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

For å kunne beregne den økonomiske virkningen av en investering som finansieres med skogfond, har Skogkurs laget en egen skogfondskalkulator. Her kan du legge inn kostnader for en påtenkte investering og få beregnet den skattemessige virkningen av investeringen. Kalkulatoren kan ta hensyn til varierende marginalskatt hos skogeier, og eventuelle tilskudd som mottas som følge av investeringen.

I tillegg til den nye skogfondskalkulatoren som kom i 2015, er fortsatt også den gamle kalkulatoren tilgjengelig for de som ønsker å bruke den.

Skogøkonomiske kalkyler og renteberegninger viser at mange investeringer i skog er lønnsomme uansett. Langsiktige investeringer i skog kan konkurrere med de fleste andre langsiktige pengeplasseringer. Ikke minst gjelder dette investering i planting og ungskogpleie. Men når en investering først skal gjennomføres fordi den er påkrevd eller ønskelig av hensyn til langsiktig og bærekraftig drift av eiendommen, så er det svært gunstig at den kan dekkes gjennom skattefrie avsetninger fra tidligere drift. Framfor å bruke pengene til skatt kan du da bruke dem på egen eiendom, og øke framtidig verdi og avkastning.

Ved hjelp av skogfond med skattefordel blir gode investeringer ekstra gode.

Webdesign og webutvikling: Increo